مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، علوم
  • دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
  • كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی و علوم
  • وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه
  • انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی و علوم
  • كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي مهندسی
  • كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی و علوم
  • شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان